top of page

Rekisteri- ja tietosuojalomake

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ
Yritys: LisFix, Y-2754695-1
Yhteyshenkilö: Lisbeth Marttala-Takari (koulutettu hieroja)
Osoite: c/o JL-Kehonhuolto, Harjukatu 11, 08100 Lohja
Puhelin: 041 513 4141
Sähköposti: pt.lissu@gmail.com


REKISTERIN NIMI: ASIAKASREKISTERI / LISFIX
 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 • Asiakassuhteen hoito, ylläpitäminen, kehittäminen


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Koulutettu hieroja Lisbeth Marttala-Takarin potilasasiakirjat muodostavat henkilörekisterin ja perustuvat Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. Rekisteritiedot palvelevat asiakkaan / potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan / potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa. Rekisteriä voidaan käyttää myös LisFixin uutiskirjeisiin ja yksilöllisiin tekstiviesteihin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Asiakkaan / potilaan perustiedot (nimi, osoite, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero, laskutustiedot)

 • Yritysasiakkaan yhteyshenkilön perustiedot (nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, laskutustiedot, tehtävä ja asema yrityksessä)

 • Potilastiedot (terveydentila, sairaudet, hoitoon tulon syy, allergiat, lääkitys, aiemmat hoidot ja tutkimukset, elintavat) sekä asiakas- ja vastaanottokäyntien hoitomerkinnät

 • Muut asiakkaan antamat tiedot kuten harrastukset tms. tieto jolla on merkitystä hoidon kannalta

 • Muut asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot kuten ajanvaraustiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

 • Henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus.

 • Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

 • Henkilötiedot ovat asianmukaisia olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista.

 • Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin havaitut epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan ja oikaistaan.

 • Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakkaalta / potilaalta itseltään saadut tiedot, joita kerätään puhelin- ja sähköpostiyhteydenotoista, sähköisen ajanvarauksen, esitietolomakkeella, asiakkaan / potilaan haastattelusta ja hoidon aikana saadusta lisätiedoista.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 • Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, tehdään se vain rekisteröidyn luvalla tai terveydenhuollon valvovien viranomaisten (Valvira, Avi) lakiin perustuvasta vaatimuksesta. Potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä alkuperäisiin asiakirjoihin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


REKISTERIN SÄILYTYSAIKA

 • Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan kuin se on toiminnan kannalta merkityksellistä. Lakiin perustuen potilasasiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

FYYSINEN SUOJAUS

 • Kirjalliset dokumentit (esitietolomakkeet, hoitokortit) on arkistoitu mappeihin, jotka säilytetään lukollisessa arkistokaapissa LisFixin lukitussa hoitotilassa.


SÄHKÖINEN SUOJAUS

 • Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja matkapuhelin (ajanvaraus) on suojattu normaalisti käytössä olevilla tietoteknisillä suojausmenetelmillä siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnustusta, salasanaa tai sormenjälki- tai kasvotunnistetta. Varmuuskopiot säilytetään niinikään lukollisessa arkistokaapissa.


TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

 • Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokuentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata. Pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa asiakirjat nähtäväksi kohtuullisessa ajassa (1 kk). Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli korjausta vaaditaan tutkintaan tai muutoin epäselvään hohtaan, korjausvaade liitetään epäselvän kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.


REKISTERÖIDYN MUUT OIKEUDET

 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ja peruuttaa tietojensa käyttäminen markkinointiin

TIETOTURVALOUKKAUKSET

 • Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaisille 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvallisuusloukkauksesta. Tietoturvallisuusloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatulle henkilöille.

bottom of page